[MỚI] SỮA ĐẬU NÀNH FAMI NGUYÊN CHẤTMỚI - NAY CÓ THÊM PHIÊN BẢN ÍT ĐƯỜNG (6s)