KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Vương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Huỳnh Thị Kiền ở xã Bình Trung, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Huỳnh Thị Luận ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Trần Huỳnh ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư...

Trang