KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đinh Thị Tình ở xã Bình An, huyện Bình Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Bà Nguyễn Thị Học ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Phạm Thị Cúc ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Võ Minh Tấn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi...

Trang