KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Võ Siệt ở xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Văn Hòa ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Tự ở xã Bình Long, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Quáng ở xã Đức Thắng, huyện Mộ...

Trang