Vượt Lên Chính Mình ngày 01/07/2017 tại xã Quảng Hợp, H.Quảng Trạch, Quảng Bình.
Vượt Lên Chính Mình ngày 24/06/2017 tại xã Thượng Hòa, H.Nho Quan, Ninh Bình.
Vượt Lên Chính Mình ngày 17/06/2017 tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM.
Vượt Lên Chính Mình ngày 10/06/2017 tại xã Yên Na, H.Tương Dương, Nghệ An.

Trang