KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Đăng Quốc Tín ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọ ở xã Bình Khương, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Nguyễn Văn Tự ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Lê Đăng Quyên ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư...

Trang